Darba un civilās aizsardzības institūts un katedra nodrošina darba aizsardzības un ugunsdrošības dažādu līmeņu (pamatlīmeņa, bakalaura un maģistra) speciālistu apmācību, kā arī sadarbojas ar pašvaldībām un uzņēmumiem, kuriem sniedz konsultācijas par darba vides risku noteikšanu un pilsētvides radīto risku ietekmes analīzi uz iedzīvotājiem. Daudzgadēja sadarbība ir izveidojusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par studentu apmācību, kā arī zinātniskajā darbībā un pētniecisko projektu izstrādē.

Institūts ir piedalījies dažādās starptautiskās darbinieku pieredzes un studentu apmaiņas programmās. „Erasmus+” programmas atbalsta ietveros ir īstenota pasniedzēju un zinātniskā personāla mācību mobilitāte ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti un Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmiju.

Īpaši veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Ekonomikas fakultātes, Darba vides un drošības katedru. Sadarbības ietvaros tiek izstrādāti metodiskie materiāli studiju programmu pilnveidei un zinātniskās darba aizsardzības laboratorijas izveidei, tiek realizēti kopīgi zinātniskie pētījumi darba aizsardzības jomā, turklāt institūta profesori piedalās kā starptautiskie oponenti promocijas darbu aizstāvēšanā. Kopīga zinātniskā darbība ir arī ar Toljati universitāti.